Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2021 - v y ž i a d a n i e

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s., zastúpená Ing. Miroslavom Uhlíkom, ako vyhotovovateľ programov starostlivosti o lesy (ďalej „PSL") v obvode lesných celkov uvedených v prílohe tohoto listu Vás   u p o z o r ň u j e   na povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 41 ods. 12 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutím podkladov potrebných na vypracovanie správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL. V záujme kvalitného vypracovania správ o doterajšom hospodárení Vás zároveň   ž i a d a   o poskytnutie nižšie uvedených podkladov. Správy o doterajšom hospodárení budú predložené v zákonnom stanovenom termíne na príslušný okresný úrad odbor opravných prostriedkov.

 

žiadosť (pdf)

 

žiadosť (doc)

 

príloha

 

späť
(c) SLS, a.s.